วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

  1. พัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. พัฒนาผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาผู้เรียนในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
  5. พัฒนาผู้เรียนให้รู้รักษาสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ  ปราศจากสิ่งเสพติด  รักดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา
  6. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

1.1 เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.2  ส่งเสริมความสามารถในการคิดสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นผู้รักการอ่าน

1.3  ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ทั้งด้านร่างกาย   และจิตใจ

1.4  ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะในการทำงานด้วยตนเอง  และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

1.5  ส่งเสริมให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.6  ส่งเสริม สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา  ดนตรี  และศิลปะ    เพื่อห่างไกล จากยาสิ่ง เสพติด

1.7  ส่งเสริมการเข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

2.    ยุทธศาสตร์      การพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากร

2.1  กำหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

2.2  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

2.3  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู  และบุคลากร

2.5  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

3.    ยุทธศาสตร์   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

3.1  พัฒนาครูด้านการผลิตสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา

3.2  จัดทำสื่อประกอบการเรียน     การสอน

3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ

3.4  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

4.    ยุทธศาสตร์พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้

4.1  พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

4.2  สรรหาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่มีอยู่ในท้องถิ่น

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

5.    ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  และชุมชน

5.1  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนแนวทางการพัฒนา

5.2  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรต่างๆในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

    พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษาให้นักเรียน เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

    นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีสุนทรียภาพ และความสามารถ ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนสะอาด สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น ร่มเย็น เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้